Varanasi City
Muths and Ashrams at Varanasi symbolize different religious sects and outfits. Some of these Muths and Ashrams have survived for centuries.

Varanasi : Muths & Ashrams at Varanasi

Muths & Ashrams at Varanasi

For centuries, Varanasi has been home to Indian philosophy, mysticism and spiritualism. Varanasi, therefore, has numerous Muths and Ashrams. At Varanasi different religious outfits have their own Muths and Ashrams. Many of these Muths and Ashrams have survived for centuries and are centers of spiritualism and religious activities. Some of the noted Muths and Ashrams of Varanasi are listed below:
 • Dharm Sangh
 • Nirajani Akhanra
 • Satua Baba Ashram
 • Shankaracharya Math
 • Jangambari Math
 • Sadhu Bela Ashram
 • Mata Anandmai Ashram
 • Radha Swami Bag
 • Kabir Math
 • Karpatri Ji Math
 • Dandi Swami Math
 • RamKrishna Mission Sevashram
 • Kinaram Math
 • Sanatan Gaudiya Math
 • ShriMath, Panchganga Ghat
 • Tailang Swami Math
 • Gadwa Ghat Ashram
 • Gopal Math
 • Bhinagaraj Dandi Sevashram